Перелік публікацій кафедри за 2017 рік

Монографії

1. Сьомін Д.О. Вихорокамерні нагнітачі: монографія / Д.О. Сьомін, А.С. РоговийХарків: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 204 с.

Статті

1. Filipkovskii S. V. Stability and Bifurcations of Vibrations of a Rotor with Axially Preloaded Ball Bearings //Strength of Materials. – 2017. – V. 49. – №. 2. – P. 272-279. (Scopus)     

2.Rogovyi A. Application of the similarity theory for vortex chamber superchargers / A. Rogovyi, S. Khovanskyy. // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Great Britain. – 2017. – no. 233. – 012011 doi:10.1088/1757-899X/233/1/012011. (Scopus)

3. Филипковский С. В. Устойчивость и бифуркации колебаний ротора на шарикоподшипниках с предварительной осевой нагрузкой // Проблемы прочности. – 2017.–№ 2. – С. 75 – 83. 

4. Filipkovskii S. V. Joint Effect of Imbalance and Supports Vibration on the Rotor Nonlinear Oscillations of Aircraft Device //International Journal of Vehicle Structures & Systems. – 2017. – V. 9. – №. 5. – P. 288-295. (Scopus).  

5. Солодов В.Г. Численная модель проточной части ЦНД мощной паровой турбины с учетом протечек / В.Г. Солодов, В.Л. Швецов, В.А. Конев // Вісник НТУ «ХПІ».  Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 8(1230)  –  С. 6-12. DOI: 10.20998/2078-774x.2017.08.01.

6. Роговой А.С. Энергетическая эффективность гидротранспортных установок  / А.С. Роговой. // Вестник ХНАДУ. – вып. 76. – 2017. – С. 96-103.    

7. Чернецька-Білецька Н.Б. Математичне моделювання руху водовугільного палива в трубопроводі/ Н.Б. Чернецька-Білецька, А.С. Роговий, І.О. Баранов, М.В. Мірошникова // Вісник СНУ ім. В.Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. - №9 (239). – 2017. –  С. 85-90.

8. Красников, С. В. Моделирование вантового моста стиля арфы и анализ прочностных характеристик / С. В. Красников // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ – Харьков, 2017. – Вып. 41. – С. 188–195. 

9.Концепція створення вихорокамерних нагнітачів та принципи побудови систем на їх основі/ А.С. Роговий // Вісник СНУ ім. В.Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. - №3(233). – 2017. –  С. 168-173.

10. Красников С.В. Моделирование и анализ вибрационных характеристик корпуса паровой турбины большой мощности / С.В. Красников //  Вісник НТУ «ХПІ».-Харьков:НТУ «ХПІ»,2017.-23-26 с 

11. Роговой А.С. Применение теории подобия для вихрекамерных нагнетателей / А.С. Роговой, С.А. Хованский // Збірник доповідей учасників XV Міжнародної науково-технічної конференції «Герметичність, вібронадійність і екологічна безпека насосного і компресорного обладнання» – «ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2017». – Суми: Тритория, 2017. - C.181-190. 

12. Біловол А.В. Використання кореляцій на мікрорівні у вигляді неаналітичних в’язей для одержання рівнянь руху рідини. / А.В. Біловол // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції: «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців», 19-20 жовтня 2017 р., м. Харків. –  Х: «ФОРТ», 2017 р. – С. 221-224.

13. Красніков С.В. Моделювання та аналіз міцності вантового моста. / С.В. Красніков, М.М. Бардаш. // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції: «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців», 19-20 жовтня 2017 р., м. Харків. –  Х: «ФОРТ», 2017 р. – С. 235-238.

14.Роговий А.С. Характеристики вихорокамерного нагнітача в бездренажному режимі роботи. / А.С. Роговий, А.О. Дрокін // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції: «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців», 19-20 жовтня 2017 р., м. Харків. –  Х: «ФОРТ», 2017 р. – С. 255-257.

15. Филипковский С.В. Нелинейная динамика ротора с консольно закреплённым диском на радиально-упорных шарикопідшипниках. / С.В. Филипковский. // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції: «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців», 19-20 жовтня 2017 р., м. Харків. –  Х: «ФОРТ», 2017 р. – С. 258-260.

16. Солодов В.Г. Совершенствование проточной части ЦНД мощной паровой турбины с учетом протечек. / В.Г. Солодов, В.А. Конев // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 42 (1264)  –  С. 43-50. 

 Тези

1. Filipkovskiy S.V., Tonkonozhenko A.M. Optimization method of non-linear characteristic of shock-absorber of space vehicle units // 6-th International Conference “Space Technologies: Present and Future” May 23-26, 2017 Ukraine, Dnepropetrovsk. Presentations theses. P. 106.

2.Роговой А.С. Энергетическая эффективность гидротранспортных установок / Роговой А.С., Ручкин А.А. // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, технічних та гуманітарних системах: збірник тез конференції, 24-26 листопада 2016 р., м. Одеса (Україна). – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 135-137.

3. Роговий А.С. Моделювання течії рідини у вихорокамерних нагнітачах за допомогою методу DES / А.С. Роговий //Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», Черкаси, 24-26 травня 2017 р.: Матеріали конференції – Черкаси:2017. – С. 178-179.

4. Авершин А.Г. Побудова моделі центральної частини міста Харкова. / А.Г. Авершин, А.С. Роговий, В.Г. Солодов. // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції: «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців», 19-20 жовтня 2017 р., м. Харків. –  Х: «ФОРТ», 2017 р. – С. 219-220. 

 Патенти

1. Струминний відцентровий насос. Патент України на винахід 117513, МПК B65G 53/10 (2006.01) F04F5/00, Сьомін Д.О., Роговий А.С. – № u 201700939. Заявлено 02.02.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – 3 с.

 

 

 

Публікації викладачів кафедри