Роговий Андрій Сергійович


професор, доктор технічних наук

 


Освіта:

 • магістр з гідравлічних та пневматичних машин (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2003) 
 • кандидат технічних наук зі спеціальності гідравлічні машини та гідропневмоагрегати (2007)
 • доктор технічних наук зі спеціальності гідравлічні машини та гідропневмоагрегати (2017) 

Наукові інтереси:

 • струминна техніка
 • вихрові апарати
 • вихорокамерні нагнітачі
 • обчислювальна гідродинаміка

Досвід викладання:

 • механіка рідин та газів
 • гідравліка та гідро-, пневмоприводи
 • чисельні методи в механіці рідин та газів
 • аеродинаміка
 • теоретична механіка

Наукова діяльність:

В докторській дисертації розв’язав науково-практичну проблему підвищення техніко-економічної ефективності гідравлічних і пневматичних нагнітачів, що перекачують рідини в несприятливих умовах експлуатації або гетерогенні середовища, за рахунок розробки і використання принципово нового типу струминних нагнітачів відцентрової дії. Їх конструкція не містить рухомих  механічних частин, а також ущільнень, завдяки чому вони мають високі показники надійності і довговічності притаманні струминній техніці. Концепція нагнітачів базується на новому для струминних нагнітачів принципі – поєднанні позитивних якостей процесів у відцентрових і струминних нагнітачах та особливостях гідродинаміки обмежених обертових потоків. Використання вихорокамерних нагнітачів дозволяє підвищити енергоефективність гідравлічних і пневматичних систем, збільшити обсяг переміщуваних вантажів в гідравлічному і пневматичному трубопровідному транспорті, підвищити продуктивність праці і якість продукції, знизити її собівартість, поліпшити умови роботи. Розроблені  нагнітачі  є більш енергоефективними, внаслідок передачі енергії в полі відцентрової сили. Таким чином, створено наукові основи проектування струминних вихорокамерних нагнітачів для перекачування середовищ різних агрегатних станів.

Наукові публікації

 • Сьомін Д.О. Вихорокамерні нагнітачі: монографія / Д.О. Сьомін, А.С. Роговий – Харків: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 204 с.
 • Rogovyi A. Energy performances of the vortex chamber supercharger / A.Rogovyi // Energy – № 163. – 2018. – pp. 52-60. 012011 doi:10.1088/1757-899X/233/1/012011. (Scopus).
 • Rogovyi A. Application of the similarity theory for vortex chamber superchargers / A. Rogovyi, S. Khovanskyy. // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Great Britain. – 2017. – no. 233. – 012011 doi:10.1088/1757-899X/233/1/012011. (Scopus)
 • Роговий А.С. Підвищення ефективності роботи вихрового ежектору / А.С. Роговий, В.В. Єрмоленко // Вісник СНУ ім. В.Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. - №1 (242). – 2018. –  С. 114-118.
 • Роговой А.С. Энергетическая эффективность гидротранспортных установок  / А.С. Роговой. // Вестник ХНАДУ. – вып. 76. – 2017. – С. 96-103.     
 • Концепція створення вихорокамерних нагнітачів та принципи побудови систем на їх основі/ А.С. Роговий // Вісник СНУ ім. В.Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. - №3(233). – 2017. –  С. 168-173.  
 • Chernetskaya-Beletskaya N. Study on the coal-water fuel pipeline transportation taking into account the granulometric composition parameters / N. Chernetskaya-Beletskaya, A.Rogovyi, A.Shvornikova, I.Baranov, M.Miroshnikova, N.Bragin //  International Journal of Engineering & Technology – № 7 (4.3). – 2018. – pp. 240-245. (Scopus).
 • Роговой А.С. Применение вихрекамерных нагнетателей в гидро- и пневмотранспортных системах / Роговой А.С. // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Машинобудування, 2016. – № 3(78). – С.65-70.  http://dx.doi.org/10.20535/2305‐9001.2016.78.80997    
 • Rogovyi A.S. Verification of Fluid Flow Calculation in Vortex Chamber Superchargers/ A.S. Rogovyi // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. / МОН Украины, ХНАДУ. – Харьков, 2016. – Вып. 39. – С. 39-46    
 • A.S. Rogovyi. Comparative Analysis Of Performance Characteristics Of Jet Vortex Type Superchargers / A.S. Rogovyi, Ye. Voronova //Автомобильный транспорт. – 2016.– Вып. 38. С. 93–98   
 • Syomin D., Rogovyi A. Features of a working process and characteristics of irrotational centrifugal pumps. // Procedia Engineering, Volume 39, 2012, Pages 231–237. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.029    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ORCID

Google Scholar

 

Контакти

роб. тел.: +38057 707 37 30

Робоча адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 25, 3 поверх, ліве крило, кабінет 340