Підготовка на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Опис програми

 • Галузь знань: 14 «Електрична інженерія».
 • Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
 • Назва освітньої програми: «Електромобілі та енергозберігаючі технології».
 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:  Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання: 1 рік 3 місяці.
 • Наявність акредитації: Акредитаційна комісія України (Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти) Сертифікат акредитації спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Серія НД 2189082 від 02.07.2017 р. Термін дії до 1 липня 2023 р.    
 • Цикл / рівень:  HPK України – 7 рівень / Магістр, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень.
 • Передумови: Наявність документу про перший рівень вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету», затвердженими Вченою радою ХНАДУ. 
 • Мова викладання: Державна.   
 • Об’єкт вивчення та/або діяльності: теорії, методи та закономірності електроенергетики, електротехніки й електромеханіки стосовно автомобільного транспорту, розвиток сучасних технологій в автомобільній електроніці та електромобілях, принципи їх будови, функціонування та обслуговування.
 • Цілі навчання: Формування особистості фахівців, які б набули спеціалізовані концептуальні знання та вміння, що включають сучасні наукові здобутки у сфері електромобілів та енергозберігаючих технологій та в галузі електричної інженерії, створити основу для їх оригінального мислення, осмислення проблем та проведення досліджень як у галузі, так і на межі галузей знань.
 • Теоретичний зміст предметної області: закони, теорії, методи, поняття, принципи, концепції, проблеми в галузі електричної інженерії.
 • Методи, методики та технології: наукові методи пізнання та дослідницької діяльності, інженерно-технічне проектування, комп'ютерно-математичне моделювання, комп'ютерно-інформаційні технології розрахунку та проектування, методи управління та прийняття рішень.
 • Інструментарій та обладнання: сучасне комп'ютерно-інформаційне обладнання, мікроконтролерні блоки керування, електротехнічне та електромеханічне обладнання, електромобілі, блоки і системи автомобільної електроніки сучасного автомобіля, діагностичне обладнання та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.
 • Академічні права випускників: можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA,
 • 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK.   
 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації.  Основний фокус програми зосереджено на здобутті спеціалізованих знань, що включають сучасні наукові здобутки у сфері електромобілів та енергозберігаючих технологій та загалом в галузі електричної інженерії.
 • Особливості програми. Особливістю програми є її спрямованість на підготовку фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, зокрема електромобілів та енергозберігаючих технологій. Програма поєднує теоретичну підготовку здобувачів, практику на провідних підприємствах міста та регіону з організацією науково-дослідної роботи у формі науково-дослідницького стажування.

КОНТАКТИ

Наша адреса: 61002, м. Харків,
вул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ,

З консультацій щодо вступу:
доц. Дзюбенко Олександр Андрійович: моб. (066) 768-41-16

зав. каф., проф. Андрій Вікторович Гнатов: е-mail: kalifus76@gmail.com 
моб. (066) 743-08-87  

Звернення директора фірми Внешняя ссылка открывается в новом окнеELCARS Павла Сохина до випускників АФ ХНАДУ і до абітурієнтів