Навчальна робота

Кафедра веде навчальний процес на автомобільному і механічному факультетах, а також на відповідних спеціальностях центру освітніх послуг з дисциплін: "Теорія механізмів і машин", "Деталі машин" і "Прикладна механіка". В невеликому об'ємі також викладається "Технічна механіка" для окремих спеціальностей факультету транспортних систем.

Дисципліни, що викладаються кафедрою, у різній мірі формують знання та навички в області механіки, а також уявлення про методи розрахунку і проектування. Після вивчення цих дисциплін механічні пристрої перестають для студента бути «чорною скринею», оскільки з'являються знання про їх будову, принцип роботи та методики проектування. Виконання курсових робіт і проектів з ТММ та деталей машин у свою чергу закріплює отримані знання та є важливим конструкторським досвідом для майбутніх інженерів.

Більш детально з дисциплінами можна ознайомитися нижче.

ТММ – наука про структуру (будову), кінематику та динаміку механізмів (машин), у зв'язку з їх аналізом та синтезом.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців у галузі сучасних методів побудови машин і механізмів, дослідження їх руху, силового аналізу та зрівноважування механізмів, тертя в машинах і механізмах, віброактивності та віброзахисту важільних механізмів, синтезу зубчастих і кулачкових механізмів, керування рухом виконавчих органів машин та систем машин.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування навичок із:

 • знаходження кінематичних і динамічних характеристик механізмів, які проектуються;
 • складання кінематичних схем механізмів;
 • виконання кінематичного аналізу та синтезу механізмів за заданими умовами;
 • виконання геометричного розрахунку передач зачепленням;
 • дослідження динаміки руху механізмів;
 • виконання силового розрахунку основних типів механізмів; 
 • зрівноваження механізмів.

В рамках виконання курсової роботи з ТММ студенти синтезують шарнірно-важільний механізм, досліджують його кінематичні характеристики, визначають момент інерції маховика, приєднання якого до механізму зменшує нерівномірність руху головного вала механізму до заданих меж, а також проводять силовий аналіз механізму. Необхідність регулювання нерівномірності руху в техніці добре просліджується на прикладі двигуна внутрішнього згоряння. Розв’язання задачі силового аналізу механізму дозволяє виконати проектний розрахунок ланок механізму, але це вже задача інших курсів, зокрема «Деталі машин».

У курсовому проекті з ТММ окрім задач курсової роботи розглядаються також наступні: проектування кулачкового механізму, розрахунок планетарного механізму, проектування беззазорного евольвентного зачеплення.

Деталі машин – дисципліна, що представляє собою основу загальноінженерної підготовки студентів машинобудівних вищих технічних навчальних закладів.

Мета вивчення дисципліни – дати конструкторську підготовку в області проектування деталей і вузлів машин загального призначення, навчити методам розрахунків і конструювання типових деталей і вузлів машин і механізмів на основі їх функціональної класифікації.

У курсі деталей машин вивчаються наступні теми:

 • критерії роботоздатності деталей машин;
 • передачі;
 • вали й осі;
 • підшипники кочення й ковзання;
 • з'єднання деталей машин;
 • муфти.

Виконання курсової роботи або курсового проекту з деталей машин дає конструкторську підготовку в області проектування деталей і вузлів машин, закріплює знання щодо методів розрахунків і конструювання типових деталей і вузлів машин. Студенти у процесі проектування приводу отримують наступні навички:

 • вибору електродвигуна;
 • енерго-кінематичного розрахунку приводу;
 • розрахунку пасових, зубчастих або черв’ячних передач (в залежності від варіанту);
 • складання компонувального креслення редуктора;
 • розрахунку валів та шпонкових з’єднань, вибору та розрахунку підшипників;
 • розробки тривимірної моделі редуктора та його складального креслення;
 • оформлення креслеників за стандартом ЄСКД;
 • компонування приводу в цілому та розробки рами для його монтажу (у випадку курсового проекту).

Прикладна механіка – комплексна дисципліна, присвячена дослідженню принципів роботи, будови, розрахунку пристроїв і механізмів. Прикладна механіка займається вивченням і класифікацією машин, а також їх розробкою. Вона включає розділи курсів «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин і основи конструювання». Теми дисципліни читаються з єдиних позицій, логічно доповнюючи один одного.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Прикладна механіка” є формування знань та навичок в області механіки, а також уявлень про загальні методи проектування на прикладі механічних систем та їх автоматизації, одержання відомостей про ТММ, ДМ і ОК, придбання первинних навичок практичного проектування та конструювання і забезпечення надійності об'єкта проектування.

Технічна механіка – дисципліна, що представляє собою основу загальнотехнічної підготовки студентів не машинобудівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів.

Метою вивчення дисципліни є формування знань і вмінь для самостійного розв’язання професійних технічних задач, які виникають в практичній діяльності фахівця. Вивчення технічної механіки повинно закласти основу загально-технічної підготовки студента, необхідну для наступного вивчення спеціальних інженерних дисциплін; дати знання і навички в області механіки, необхідні при розробці та експлуатації транспортних засобів, машин, приладів і апаратів. Вивчаючи дисципліну студент здобуває базові знання з технічної механіки теоретичної механіки, матеріалознавства, теорії механізмів і машин, опору матеріалів та деталей машин.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних знань та умінь:

 • розв’язувати прості типові задачі статики, кінематики та динаміки;
 • використовуючи фахову літературу та розроблені алгоритми, знаходити загальні кінематичні і динамічні характеристики механізмів або споруд;
 • складати кінематичні схеми механізмів;
 • виконувати кінематичний аналіз механізмів;
 • знати загальну класифікацію механічних передач;
 • виконувати кінематичний аналіз простих зубчастих механізмів;
 • виконувати проектні та перевірочні розрахунки для елементів конструкцій;
 • виконувати розрахунку типових з’єднань деталей машин.

Матеріальне та методичне забезпечення

Для проведення навчальної і наукової робіт створено два комп'ютерні класи курсового проектування (ауд. 236 і 238), які укомплектовані сучасними комп'ютерами, сканерами, принтерами, плотером формату А1, копіювальними апаратами і ін. Вся ця техніка призначена в першу чергу для студентів. Комп'ютери кафедри підключені до локальної комп'ютерної мережі і мають вихід до світової мережі Internet. Наявний доступ до баз публікацій Web of Science та Scopus.

В комп'ютерних класах кафедри всі охочі студенти  з використанням середовищ AutoCAD, Autodesk Inventor, SMathStudio, Word, Excel і ін., виконують курсові і дипломні проекти, розрахунково-графічні роботи, ін. В середньому за рік через комп'ютерні класи кафедри проходять більш ніж 100 студентів I-V курсів.

Окрім комп'ютерних класів кафедра пишається лабораторією деталей машин, яка оснащена сучасним комплексом лабораторних машин, приладів і установок, блоком підсилення сигналів та аналогово-цифровим перетворювачем.

Зараз на кафедрі використовується багато методичних вказівок, складених за останні роки. Серед них слід зазначити наступні:

 1. Воропай О. В., Єгоров П. А., Шарапата А. С. Методичні вказівки до РГР, СРС та практичним заняттям з дисципліни «Технічна механіка». (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/19642_39eaf9f6fb055557e66048ebc27babe2.html), Харків: ХНАДУ, 2022, 64 с.
 2. Перегон В. А., Воропай О. В., Єгоров П. А., Коряк О. О., Поваляев С. І. Методичні вказівки до СРС і практичних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин». Розділ «Синтез кулачкових механізмів». (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/19643_e46f7edef10a32bb0b304af203196ce6.html), Харків: ХНАДУ, 2022, 57 с.
 3. Воропай О. В., Нескреба Е. Є. V-belt Drive Calculation. Методичні вказівки з розрахунку клинопасових передач англ. мовою. (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/19702_f05e3cb174be8c59a8ccae4caae71d77.html), Харків: ХНАДУ, 2023, 44 с. 

Та інші...