Educational work

The department staff members teach the following disciplines at all faculties of the University: “Theory of Mechanisms and Machines”, “Machine Elements, Elevating and Transport Equipment”, “Hydraulics”, “Mechanics” and “Applied Mechanics”.

It can be said that the educational process at the department is provided using teaching materials mostly developed by our staff members. This is particularly important because of the fact that the university library has hardly been renewed with technical literature over the past decade.

Two computer classes for course design projects (236 and 238 classrooms) have been created by the department to carry out educational and scientific work.

Besides computer classes, the department is proud of the laboratory of machine components, which is equipped with a modern complex of laboratory machines, devices and installations, the detector unit, analog-to-digital converter, personal computer.

It should also be noted that over the last four years students of the University have taken winning places at the Olympiads in Theory of Machines and Mechanisms.

Дисципліни, що викладаються кафедрою, у різній мірі формують знання та навички в області механіки, а також уявлення про методи розрахунку і проектування. Після вивчення цих дисциплін механічні пристрої перестають для студента бути «чорною скринею», оскільки з'являються знання про їх будову, принцип роботи та методики проектування. Виконання курсових робіт і проектів з ТММ та деталей машин у свою чергу закріплює отримані знання та є важливим конструкторським досвідом для майбутніх інженерів.

Більш детально з дисциплінами можна ознайомитися нижче.

ТММ – наука про структуру (будову), кінематику та динаміку механізмів (машин), у зв'язку з їх аналізом та синтезом.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців у галузі сучасних методів побудови машин і механізмів, дослідження їх руху, силового аналізу та зрівноважування механізмів, тертя в машинах і механізмах, віброактивності та віброзахисту важільних механізмів, синтезу зубчастих і кулачкових механізмів, керування рухом виконавчих органів машин та систем машин.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування навичок із:

 • знаходження кінематичних і динамічних характеристик механізмів, які проектуються;
 • складання кінематичних схем механізмів;
 • виконання кінематичного аналізу та синтезу механізмів за заданими умовами;
 • виконання геометричного розрахунку передач зачепленням;
 • дослідження динаміки руху механізмів;
 • виконання силового розрахунку основних типів механізмів; 
 • зрівноваження механізмів.

В рамках виконання курсової роботи з ТММ студенти синтезують шарнірно-важільний механізм, досліджують його кінематичні характеристики, визначають момент інерції маховика, приєднання якого до механізму зменшує нерівномірність руху головного вала механізму до заданих меж, а також проводять силовий аналіз механізму. Необхідність регулювання нерівномірності руху в техніці добре просліджується на прикладі двигуна внутрішнього згоряння. Розв’язання задачі силового аналізу механізму дозволяє виконати проектний розрахунок ланок механізму, але це вже задача інших курсів, зокрема «Деталі машин».

У курсовому проекті з ТММ окрім задач курсової роботи розглядаються також наступні: проектування кулачкового механізму, розрахунок планетарного механізму, проектування беззазорного евольвентного зачеплення.

Деталі машин – дисципліна, що представляє собою основу загальноінженерної підготовки студентів машинобудівних вищих технічних навчальних закладів.

Мета вивчення дисципліни – дати конструкторську підготовку в області проектування деталей і вузлів машин загального призначення, навчити методам розрахунків і конструювання типових деталей і вузлів машин і механізмів на основі їх функціональної класифікації.

У курсі деталей машин вивчаються наступні теми:

 • критерії роботоздатності деталей машин;
 • передачі;
 • вали й осі;
 • підшипники кочення й ковзання;
 • з'єднання деталей машин;
 • муфти.

Виконання курсової роботи або курсового проекту з деталей машин дає конструкторську підготовку в області проектування деталей і вузлів машин, закріплює знання щодо методів розрахунків і конструювання типових деталей і вузлів машин. Студенти у процесі проектування приводу отримують наступні навички:

 • вибору електродвигуна;
 • енерго-кінематичного розрахунку приводу;
 • розрахунку пасових, зубчастих або черв’ячних передач (в залежності від варіанту);
 • складання компонувального креслення редуктора;
 • розрахунку валів та шпонкових з’єднань, вибору та розрахунку підшипників;
 • розробки тривимірної моделі редуктора та його складального креслення;
 • оформлення креслеників за стандартом ЄСКД;
 • компонування приводу в цілому та розробки рами для його монтажу (у випадку курсового проекту).

Прикладна механіка – комплексна дисципліна, присвячена дослідженню принципів роботи, будови, розрахунку пристроїв і механізмів. Прикладна механіка займається вивченням і класифікацією машин, а також їх розробкою. Вона включає розділи курсів «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин і основи конструювання». Теми дисципліни читаються з єдиних позицій, логічно доповнюючи один одного.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Прикладна механіка” є формування знань та навичок в області механіки, а також уявлень про загальні методи проектування на прикладі механічних систем та їх автоматизації, одержання відомостей про ТММ, ДМ і ОК, придбання первинних навичок практичного проектування та конструювання і забезпечення надійності об'єкта проектування.

Технічна механіка – дисципліна, що представляє собою основу загальнотехнічної підготовки студентів не машинобудівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів.

Метою вивчення дисципліни є формування знань і вмінь для самостійного розв’язання професійних технічних задач, які виникають в практичній діяльності фахівця. Вивчення технічної механіки повинно закласти основу загально-технічної підготовки студента, необхідну для наступного вивчення спеціальних інженерних дисциплін; дати знання і навички в області механіки, необхідні при розробці та експлуатації транспортних засобів, машин, приладів і апаратів. Вивчаючи дисципліну студент здобуває базові знання з технічної механіки теоретичної механіки, матеріалознавства, теорії механізмів і машин, опору матеріалів та деталей машин.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних знань та умінь:

 • розв’язувати прості типові задачі статики, кінематики та динаміки;
 • використовуючи фахову літературу та розроблені алгоритми, знаходити загальні кінематичні і динамічні характеристики механізмів або споруд;
 • складати кінематичні схеми механізмів;
 • виконувати кінематичний аналіз механізмів;
 • знати загальну класифікацію механічних передач;
 • виконувати кінематичний аналіз простих зубчастих механізмів;
 • виконувати проектні та перевірочні розрахунки для елементів конструкцій;
 • виконувати розрахунку типових з’єднань деталей машин.

Матеріальне та методичне забезпечення

Для проведення навчальної і наукової робіт створено два комп'ютерні класи курсового проектування (ауд. 236 і 238), які укомплектовані сучасними комп'ютерами, сканерами, принтерами, плотером формату А1, копіювальними апаратами і ін. Вся ця техніка призначена в першу чергу для студентів. Комп'ютери кафедри підключені до локальної комп'ютерної мережі і мають вихід до світової мережі Internet. Наявний доступ до баз публікацій Web of Science та Scopus.

В комп'ютерних класах кафедри всі охочі студенти  з використанням середовищ AutoCAD, Autodesk Inventor, SMathStudio, Word, Excel і ін., виконують курсові і дипломні проекти, розрахунково-графічні роботи, ін. В середньому за рік через комп'ютерні класи кафедри проходять більш ніж 100 студентів I-V курсів.

Окрім комп'ютерних класів кафедра пишається лабораторією деталей машин, яка оснащена сучасним комплексом лабораторних машин, приладів і установок, блоком підсилення сигналів та аналогово-цифровим перетворювачем.

Зараз на кафедрі використовується багато методичних вказівок, складених за останні роки. Серед них слід зазначити наступні:

 1. Перегон В. А., Коряк А. А. Методические указания к лабораторным ра-ботам по курсу «Теория механизмов и машин» – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2018. – 39 с.
 2. Перегон В. А., Бобошко А. А., Воропай А. В., Поваляев С. И., Егоров П. А. Методические указания и задания к курсовой работе, СРС и практиче-ским занятиям по дисциплине «Детали машин» – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2018. – 32 с.
 3. Перегон В. А., Карпенко В. О., Коряк О. О., Шарапата А. С. Методичні вказівки і завдання до КП з дисципліни «Деталі машин» (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/16549_21838b0921af446e3617e118d07a811a.html) – Харьков: ХНАДУ, 2019. – 40 с.

Та інші...