Підготовка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Опис програми

 • Галузь знань: 14 «Електрична інженерія».
 • Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
 • Назва освітньої програми: «Електромобілі та автомобільна електроніка».
 • Тип диплому та обсяг освітньої програми:  Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання: 3 роки 10 місяців.
 • Наявність акредитації: Акредитаційна комісія України (Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти) Сертифікат акредитації спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Серія НД 2189082 від 02.07.2017 р. Термін дії до 1 липня 2023 р.    
 • Цикл / рівень: HPK України – 6 рівень / Бакалавр, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень.
 • Передумови:  Наявність документу про повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, сертифікати ЗНО. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету», затвердженими Вченою радою ХНАДУ.
 • Мова викладання: Державна.   
 • Об’єкт вивчення та/або діяльності: підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні служби організацій; відділи підприємств з проектування та експлуатації електрообладнання та електронних систем автомобільного транспорту, станції технічного обслуговування, діагностування і ремонту електромобілів та автомобільної електроніки; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи.
 • Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 • Теоретичний зміст предметної області: базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, моделювання, оптимізація та аналіз режимів роботи електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, електричних машин, електроприводів, електричних та електромеханічних систем електромобілів та автомобільної електроніки.
 • Методи, методики та технології: аналітичні методи розрахунку електричних кіл, систем електропостачання, електричних машин та апаратів, мікропроцесорних систем керування електромеханічних автотранспортних систем.
 • Інструментарій та обладнання: сучасне комп'ютерно-інформаційне обладнання, мікроконтролерні блоки керування, електротехнічне та електромеханічне обладнання, електромобілі, блоки і системи автомобільної електроніки сучасного автомобіля, діагностичне обладнання та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.
 • Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK  
 • Основний фокус освітньої програми та спеціалізації. Акцент робиться на здобутті знань та професійних навичок з будови, функціонування та обслуговування систем електромобілів та автомобільної електроніки, які є безпосереднім результатом інтеграції електроенергетики, електротехніки та електромеханіки в автомобільному транспорті.
 • Особливості програми. Програма дає можливість оволодіти знаннями з будови, функціонування і проектування та навичками з експлуатації, обслуговування, діагностування і ремонту систем електромобілів та автомобільної електроніки. Програма поєднує теоретичну та практичну підготовку здобувачів з використанням електроенергетичних систем, мікропроцесорних комплексів, сучасних засобів вимірювання параметрів електричних схем, гібридних- і електромобілів та засобів їх діагностування.

КОНТАКТИ

Наша адреса: 61002, м. Харків,
вул. Ярослава Мудрого, 25, ХНАДУ,

З консультацій щодо вступу:
доц. Дзюбенко Олександр Андрійович: моб. (066) 768-41-16

зав. каф., проф. Андрій Вікторович Гнатов: е-mail: kalifus76@gmail.com 
моб. (066) 743-08-87  

Звернення директора фірми Внешняя ссылка открывается в новом окнеELCARS Павла Сохина до випускників АФ ХНАДУ і до абітурієнтів